TERMA & SYARAT

 • Apabila anda membuat pendaftaran untuk mengguna perkhidmatan ini anda dianggap telah bersetuju untuk mematuhi segala terma dan syarat yang dinyatakan dalam 7slots.net (selepas ini secara berasingan and keseluruhannya, dikenali sebagai “7Slots”, “7S”, “7slots.net”, “Laman Web” atau “Laman Portal”). Anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan anda dianggap dan wajar membaca dengan teliti serta bersetuju mengikuti dan mematuhi kesemua “Terma dan Syarat”. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat, anda tidak seharusnya mendaftar dan membuka akaun dan tindakan ini akan mengakibatkan anda tidak boleh akses ke perisian dan layanan perjudian yang ditawarkan.
 • 7Slots berhak untuk mengubah "Terma dan Syarat Umum" ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal. Perubahan tersebut berkuatkuasa segera seperti tertera di dalam "Terma dan Syarat Umum" apabila terpapar di 7Slots. Anda bertanggungjawab untuk melihat “Terma dan Syarat Umum” secara berkala. Penerusan penggunaan anda di Laman Portal ini setelah terjadinya perubahan atau kemaskini pada “Terma dan Syarat Umum” dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau kemaskini tersebut.
 • Semua informasi produk, pendaftaran dalam laman portal, penggunaan sebarang layanan yang ditawarkan serta sebarang pertaruhan yang diterima oleh 7Slots adalah tertakluk kepada kesemua “Terma dan Syarat Umum” tercatat di sini.
 • “Terma dan Syarat Umum” ini menjelaskan perjanjian yang lengkap, muktamad, dan eksklusif antara anda dan 7Slots. “Terma dan Syarat Umum” ini juga menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perutusan, dan kesepahaman di antara anda dan 7Slots yang dibuat sebelum ini. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada sebarang perutusan yang diperkecualikan sama seperti perutusan ternyata jelas dalam “Terma dan Syarat Umum” ini.
 • Kami berhak mengikut budi bicara penuh dan mutlaknya untuk meminta anda menunjukkan bukti identiti dan umur sebagai prasyarat pendaftaran sebelum kami meluluskan penyertaan anda di 7Slots.
 • Jika berlaku sebarang percanggahan antara syarat yang ada dalam Perjanjian ini dan syarat di laman web 7Slots, syarat dalam Perjanjian ini akan diutamakan.
 • Jika Terma dan Syarat Umum ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 • Untuk meletak taruhan atau bermain permainan di Laman Web kami, anda dikehendaki membuka satu akaun dengan 7Slots. Anda dikehendaki untuk membekalkan maklumat peribadi yang sahih dan tepat seperti nama, tarikh lahir, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel. Sekiranya 7Slots menentukan bahawa sebarang maklumat yang diberikan oleh Pemain adalah palsu, 7Slots berhak untuk menggantung akaun Pemain tersebut bersama dengan semua kredit tunai yang berkenaan. Akaun akan digantung sehingga 7Slots telah menentukan mengikut budi bicaranya bahawa maklumat Pemain tersebut adalah sahih dan tepat.
 • 7Slots berhak secara mutlak untuk menolak sebarang permohonan keahliannya dan menggantung hak istimewa yang dimiliki oleh pemain sedia ada dalam permainan tanpa memberi sebarang penjelasan.
 • Setelah pendaftaran akaun Pemain berjaya, anda terikat dan bersetuju dengan penerimaan terma dan syarat dalam Perjanjian ini (dan pindaannya), serta semua peraturan permainan di 7Slots.
 • Anda hanya dibenarkan untuk memiliki satu akaun di 7Slots dan maklumat peribadi yang diberikan untuk akaun ini akan disahkan melalui proses pengesahan kami. Jika didapati bahawa satu Pemain mempunyai berbilang akaun, 7Slots berhak untuk menahan sebarang baki bonus tertunggak dan/atau menggantung akaun peribadi tambahan tanpa sebarang amaran.
 • Sebelum membuat taruhan, Pemain bertanggungjawab untuk mengesahkan undang-undang mengenai perjudian yang mengawal tempat di mana Laman Web ini digunakan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengenalpasti undang-undang yang berkuatkuasa dalam bidang kuasa anda. Anda juga bertanggungjawab ke atas sebarang akibat yang mungkin disebabkan oleh tidak mengenalpasti kesahan perjudian online dalam bidang kuasa anda.
 • Penggunaan 7Slots secara komersial adalah dilarang sama sekali. Pemain hanya dibenarkan untuk bermain di 7Slots untuk tujuan perseorangan dan peribadi.
 • Anda dengan jelas memahami bahawa terdapat risiko kehilangan wang melalui penggunaan Laman Web ini dan anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerugian tersebut. Anda bersetuju bahawa 7Slots berhak untuk mengehadkan dan/atau menolak sebarang taruhan anda. Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai satu taruhan atau kemenangan, keputusan 7Slots adalah muktamad.
 • Anda harus bertanggungjawab sepenuh dan bersetuju untuk menanggung segala pembiayaan yang disebabkan oleh anda sendiri, serta melapor dan membayar segala cukai berkenaan seperti yang ditetapkan dalam penguatkuasaan undang-undang apabila menggunakan sebarang layanan di 7Slots.
 • Terma-terma ini merujuk kepada istilah pertaruhan dan perjudian tertentu. Sekiranya anda tidak pasti akan maksud bagi sebarang istilah pertaruhan atau perjudian, anda seharusnya menghubungi Wakil Khidmat Pelanggan 7Slots dan menahan diri daripada membuat taruhan atau bermain sebarang permainan dalam apa jua keadaan sehingga anda yakin bahawa anda memahami sepenuhnya istilah pertaruhan atau perjudian yang berkaitan.
 • Penggunaan sebarang peranti elektronik, mekanikal, robotik atau peranti lain untuk membuat keputusan perjudian secara automatik adalah dilarang secara tegas. Sekiranya 7Slots mengesan bahawa Pemain telah melanggar terma ini, tindakan yang boleh dan akan diambil termasuklah melarang Pemain tersebut dari menyertai promosi dan/atau perjudian pada masa kelak, merampas kemenangan bersih, serta membekalkan maklumat tersebut kepada pangkalan data pemain terlarang dalam industri kasino. Kami berhak untuk membatalkan, menolak dan tidak menerima sebarang taruhan yang diletak oleh Pemain yang disyaki membuat taruhan luar biasa / tidak teratur atau menggunakan kecerdasan buatan (bot).
 • Anda bertanggungjawab menjaga keperibadian dan keselamatan Nombor Akaun/Nama Pengguna dan Kata Laluan anda. Anda tidak seharusnya mengizinkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, mengawal atau mengguna semua akaun taruhan anda di 7Slots, akses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web 7Slots atau menerima sebarang ganjaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang pembelian dan/atau kerugian yang disebabkan oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun taruhan anda di 7Slots.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab jika anda mendedahkan nama pengguna, kata laluan atau nombor akaun kepada pihak lain. Sekiranya pihak ketiga mengetahui nama pengguna, kata laluan atau nombor akaun anda, maka taruhan yang diletak oleh pihak ketiga tersebut akan dianggap sah. Anda seharusnya menghubungi kami dalam sebarang keadaan di mana anda percaya bahawa akaun pemain anda telah terjejas.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan kepada kami adalah tepat dan terkini pada setiap masa, serta memaklumkan kami mengenai sebarang perubahan secepat mungkin. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan akaun anda digantung jika terdapat pemeriksaan pengesahan rutin yang menunjukkan perbezaan atau percanggahan yang tidak disedari kami.
 • Setelah berjaya mendeposit dana ke dalam akaun, jumlah taruhan mestilah setara atau melebihi amaun yang didepositkan. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan kegagalan untuk memohon sebarang pengeluaran, oleh itu Pemain disarankan untuk membuat pendepositan berdasarkan permintaan.
 • 7Slots tidak boleh dan tidak akan membatalkan taruhan mana-mana akaun Pemain jika taruhan tersebut telah disahkan, kecuali jika taruhan tersebut telah diisytiharkan batal atau terdapat keadaan yang melibatkan kesilapan keputusan atau penyelesaian atas sebab yang tertera di dalam Terma & Syarat ini.
 • Dana taruhan akan dikurangkan dari akaun Pemain masing-masing pada saat taruhan diletakkan, tanpa menghiraukan bila keputusan tersebut ditentukan atau diumumkan. 7Slots tidak boleh dan tidak akan membayar balik dana taruhan yang telah dipertaruhkan dalam permainan bagi cabutan masa depan yang belum diselesaikan atau diumumkan keputusan. Taruhan sedemikian akan ditetapkan segera selepas penyelesaian pertaruhan tersebut dan wang kemenangan, jika berkaitan, akan dikredit ke dalam akaun taruhan pada ketika itu.
 • Amaun taruhan minimum dikenakan dan amaun tersebut bergantung kepada jenis Permainan/Produk yang dipertaruhkan.
 • Untuk Mix Parlay Sukan, had pertaruhan maksimum adalah MYR 1,000 setiap taruhan/tiket. Setiap taruhan/tiket mempunyai bayaran maksimum sebanyak MYR 100,000.
 • Hanya taruhan yang sah akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran. Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, taruhan atas kemungkinan kurang dari Euro 1.50 or Asia 0.5, serta taruhan yang dipasang pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan tidak akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Pai Gow Poker & Roulette (semua variasi), serta 50% permainan RNG & Slot akan dikira dalam jumlah perputaran dan pengiraan pulangan tunai.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Buru Ikan akan dikira dalam jumlah perputaran. Permainan Buru Ikan tidak akan diambil kira dalam sebarang pengiraan pulangan tunai.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, Pemain bersetuju bahawa 7Slots dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa muktamad dalam menentukan sebarang terma taruhan yang diletakkan serta keadaan di mana taruhan tersebut dibuat.
 • Kemenangan akan dikreditkan ke akaun Pemain masing-masing, seperti yang ditetapkan, secara automatik. Semua kemaskini di akaun Pemain bukanlah “bukti kemenangan” dan/atau mungkin merujuk kepada dana yang telah dipindahkan (didebitkan) dari akaun anda. Jika meninjau secara manual dan mendapati bukti pemalsuan atau pemutarbelitan, 7Slots berhak melupus kemenangan tertentu atau mengubah kepelbagaian di dalam akaun Pemain sewajarnya.
 • Sebelum mengeluarkan atau meluluskan sebarang pengeluaran, 7Slots berhak untuk meminta kelengkapan maklumat seperti Identiti Diri, salinan fotostat bahagian depan dan belakang kad debit/kredit, Pasport, Lesen Memandu, penyata bank terbaru atau dokumen lain yang berkaitan dan 7Slots mengikut budi bicara yang dirasakan perlu. Jika Pemain tidak memenuhi sebarang permintaan sekuriti, 7Slots berhak melupuskan sebarang kemenangan tersimpan di dalam akaun Pemain.
 • Sebarang cukai dan bayaran yang dikenakan atas kemenangan yang telah diberikan kepada anda serta sebarang pembayaran berbayar kepada anda dianggap sebagai tanggungjawab anda sepenuhnya. 7Slots berhak untuk melaporkan dan menahan sebarang amaun dari kemenangan anda untuk mematuhi sebarang undang-undang yang berkaitan. Kemenangan tidak boleh dipindah, diganti, atau ditebus dengan sebarang bentuk ganjaran yang lain.
 • Pemain tidak akan dapat mengeluarkan sebarang kemenangan sehingga semua syarat penyertaan untuk promosi individu telah dipenuhi.
 • Jika semasa bermain di 7Slots, Pemain memenangi sejumlah wang yang dianggap layak mendapat publisiti, Pemain bersetuju untuk menawarkan dirinya bagi sebarang acara publisiti seperti yang diatur oleh 7Slots.
 • Dengan penyertaan dalam sebarang promosi yang dijalankan oleh Laman Web ini, ahli-ahli bersetuju akan mematuhi Terma dan Syarat Umum ini serta yang tertera dalam setiap promosi individu. Mana-mana ahli yang tidak bersetuju dengan terma-terma tersebut, seharusnya menghubungi Wakil Khidmat Pelanggan 7Slots untuk keterangan selanjutnya.
 • Kecuali dinyatakan secara khusus sebaliknya dalam terma promosi tertentu, semua tawaran promosi hanya boleh dituntut oleh SATU (1) ahli, terhad kepada SATU (1) akaun kasino, dari SATU (1) alamat IP dalam SATU (1) isi rumah.
 • Setiap promosi tidak boleh dituntut bersama dengan promosi 7Slots yang lain, kecuali bonus pulangan tunai, cabutan bertuah atau acara lain yang dinyatakan terkecuali dari peraturan ini.
 • Ganjaran Bonus Percuma adalah wang virtual bagi produk yang diberikan kepada ahli 7Slots untuk tujuan promosi. Ahli tidak boleh mengeluarkan ganjaran tersebut sebelum memenuhi syarat pertaruhan. Bergantung kepada jenis bonus, ganjaran bonus yang berlainan perlu memenuhi syarat pemprosesan tertentu.
 • Semua bonus pendepositan mesti dituntut sebelum permainan bermula, jika tidak, bonus tidak akan diberikan selepas ahli mula bermain permainan di Laman Web. Harap maklum bahawa sebarang promosi pendepositan tidak boleh dibatalkan atau dikeluarkan selepas ia dimainkan dalam permainan.
 • Untuk membuat sebarang pengeluaran, anda mesti memenuhi syarat pertaruhan yang ditentukan untuk deposit dan bonus terlebih dahulu, di mana syarat pertaruhan tersebut akan dinyatakan secara khusus di bawah promosi individu.
 • Hanya taruhan yang sah akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran. Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, taruhan atas kemungkinan kurang dari Euro 1.50 or Asia 0.5, serta taruhan yang dipasang pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan tidak akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Pai Gow Poker & Roulette (semua variasi), serta 50% permainan RNG & Slot akan dikira dalam jumlah perputaran dan pengiraan pulangan tunai.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Buru Ikan akan dikira dalam jumlah perputaran. Permainan Buru Ikan tidak akan diambil kira dalam sebarang pengiraan pulangan tunai.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika anda tidak mematuhi terma dan syarat ini.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika anda gagal memenuhi syarat perputaran dalam masa 30 hari, bermula dari hari bonus tersebut dituntut.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika sistem mengesankan bahawa ahli menyimpan putaran percuma dalam permainan untuk mengelakkan syarat yang ditetapkan sebelum membuat pengeluaran.
 • 7Slots berhak untuk menamatkan dan menggantung sebarang akaun yang disalin atau tidak mematuhi terma dan syarat ini.
 • 7Slots berhak untuk mengubah atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 • 7Slots berhak untuk menentukan jumlah wang yang akan diberikan kepada semua ahli mengikut tahap keahlian mereka.
 • Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, semua keputusan yang dibuat oleh 7Slots adalah muktamad.
 • Anda mungkin akan menghadapi keadaan di mana 7Slots dikehendaki membekukan wang dalam akaun anda yang akan menghalang anda daripada menggunakan produk-produk dalam Laman Web, dan pada masa yang sama, membekalkan maklumat anda kepada pihak berkuasa, pengawal selia, pihak luar, dan lain-lain yang berkenaan. Tindakan-tindakan ini akan diambil apabila 7Slots mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa akaun anda telah atau sedang digunakan untuk, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, aktiviti berikut:
  • Anda berumur di bawah 18 tahun
  • Penyalahgunaan bonus dan/atau promosi
  • Penipuan atau percubaan untuk menipu
  • Persuhabatan, memanipulasi keputusan perlawanan atau sebarang bentuk penipuan dalam pertaruhan
  • Pengubahan wang haram, termasuk di mana ini dikaitkan dengan pembiayaan pengganas
  • Menjejaskan integriti sukan atau acara dalam pasaran pertaruhan yang ditawarkan oleh Laman Web
  • Anda cuba untuk menggunakan produk atau perkhidmatan di luar wilayah yang boleh diterima Laman Web
 • Pertaruhan secara automatik melalui perisian atau pengendalian perisian yang lain atau data akaun anda/pemain lain dilarang dan boleh mengakibatkan pemberhentian keahlian, pelupusan kesemua akaun yang berkaitan, pembatalan dan/atau penyitaan sebarang kemenangan atau deposit tertunggak serta pendakwaan sivil/jenayah. Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa 7Slots berhak untuk menggunakan budi bicara mutlaknya memberhentikan akaun anda tanpa sebarang penjelasan dan, tidak terbatas kepada syarat-syarat tersebut di atas, seharusnya ia adalah pertimbangan anda sama ada menyertai Laman Web, atau sebarang permainan yang ditawarkan di dalamnya, dan tindakan anda yang mengugat dasar pengoperasiannya di dalam Laman Web. Dan anda bersetuju mengetepikan sebarang dan kesemua tuntutan terhadap 7Slots bagi memberhentikan akaun tersebut.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa 7Slots tidak bertanggungjawab atas sebarang kebinasaan, kerugian atau kerosakan yang diakibat dari pemutarbelitan, atau akses lain tanpa kebenaran ke sistem Laman Web atau sebarang akaun, gangguan melibatkan prosedur atau prestasi Laman Web atau Permainan, atau kerosakan atau penyerangan secara sengaja terhadap Laman Web atau Permainan yang boleh menyebabkan pendakwaan sivil/jenayah serta mengakibatkan pemberhentian akaun anda segera dan pelucutan sebarang dan segala kemenangan yang telah atau akan anda menangi.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda mengakui bahawa kesilapan atau ketidaksempurnaan perisian komputer tidak boleh dijadikan alasan. Seharusnya anda mengetahui bahawa perisian sememangnya mengandungi kesilapan dan ketidaksempurnaan, anda bertanggungjawab dari segi undang-undang untuk menahan diri daripada mengambil sebarang kesempatan daripadanya. Malahan, anda harus berwaspada dengan kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu dan harus melaporkan kepada 7Slots secara tertulis segera. Jika anda gagal melaksanakan kewajiban anda di bawah syarat ini, 7Slots berhak menuntut pampasan penuh ke atas semua kos, termasuk perbelanjaan pembetulan perisian yang boleh timbul daripada kecuaian atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan dari kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu.
 • Sebarang percubaan untuk bersubahat atau persuhabatan sebenar antara dua atau lebih Pemain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan pemberhentian akaun Pemain yang disyaki serta-merta. Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa 7Slots boleh mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menghentikan akses Pemain yang disyaki daripada perkhidmatan dan/atau menyekat akaun Pemain, seharusnya ia adalah dalam pengetahuan bahawa Pemain tersebut berkongsi pengetahuan tentang permainan atau maklumat yang lain dengan mana-mana Pemain lain dengan percubaan untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil berbanding Pemain lain. 7Slots tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang dialami oleh Pemain akibat daripada aktiviti persubahatan atau aktiviti haram yang dilakukan oleh sesiapa yang menggunakan produk atau perkhidmatan tersebut.
 • Anda berkewajipan untuk membayar 7Slots, atas permintaan, semua kos, caj atau kerugian yang dialami oleh Laman Web, akibat daripada sebarang aktiviti penipuan anda. Ini termasuk sebarang kerugian langsung atau tidak langsung, serta sebarang kehilangan keuntungan dan kerugian reputasi, yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat daripada perbuatan penipuan, ketidakjujuran atau jenayah yang dilakukan oleh anda.
 • Jika berlaku sebarang pertikaian berkenaan dengan akaun milikan Pemain, 7Slots berhak menggantung akaun taruhan tersebut buat sementara sehingga masalah diselesai. Setiap pertikaian harus diajukan secara tertulis dengan menyatakan tarikh, masa, dan keperincian pertikaian dan kirim ke [email protected]. Pihak Pengurusan memandang serius pertikaian ahli dan akan berusaha keras untuk mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian tersebut.
 • 7Slots berhak menggantung dan/atau membatal akaun taruhan anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa sebarang penjelasan dan notis awal. Semua baki dana anda pada waktu pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda dengan menggunakan kaedah pembayaran yang ditentukan oleh 7Slots. Walau bagaimanapun, 7Slots berhak mutlak dalam membatalkan sebarang kemenangan dan melupuskan sebarang baki dalam akaun taruhan anda di 7Slots atau sebarang kemenangan atau perolehan yang mungkin anda memperoleh atau pernah anda mendapat dari akaun taruhan anda di 7Slots dan penggunaan layanan dan/atau permainan anda di 7Slots.
 • Semua Pemain harus menjaga kepentingan 7Slots, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemilik lesen, pengedar, pemborong, induk, anggota gabungan, anak syarikat, pengiklanan, promosi dan agensi-agensi lain, pekongsi media, agen dan pembekalnya serta tidak segera berbahaya atas tuntutan, dan patut menanggung segala kerugian yang sama dari sebarang dan segala tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan apa saja perbelanjaan (termasuk yuran perundangan) yang akan timbul dari atau dituntut oleh sebarang pihak ketiga.
 • Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian atas muat naik kandungan atau bahan atau pindahan menerusi permainan. Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda megesahkan bahawa kami seharusnya tidak berkewajipan bagi Pemain atau sebarang pihak ketiga atas pengubahan, penggantungan atau penghentian dari permainan.
 • 7Slots berjanji untuk menyelesaikan percanggahan pendapat dengan adil dan tepat tanpa kos atau tanggungan yang tidak wajar, dengan memegang rekod transaksi taruhan secara terperinci mengenai semua pembiayaan kewangannya. Semua transaksi ini boleh diarkibkan selama 5 tahun (mulai dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa terbabit dalam penyelesaian percanggahan atas permintaan.
 • Walaupun setiap usaha dilakukan untuk memastikan ketepatan jumlah dalam catatan, namun 7Slots tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesalahan atau peninggalan yang berkaitan dengan maklumat tersedia di dalam Laman Web.